Sobota, Czerwiec 24, 2017

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

  • Asystenta rodziny (Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie)

  • Referent (Forma zatrudnienia: I etat)   

Więcej informacji

Ogłoszenie z 16.12.2014 r. 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE

W PARTNERSTWIE

Z MIEJSKO-GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W SKARYSZEWIE

ZAPRASZA

  NA SPOTKANIE INFORMACYJNO – EDUKACYJNE

pn.: „ NIE DAJ SIĘ CUKRZYCY ”

 

Celem spotkania jest promocja zdrowego trybu życia oraz wymiana doświadczeń pomiędzy osobami z cukrzycą. 

 

Program spotkania:

  • Ryzyko cukrzycy oraz jej objawy
  • Jak zareagować na cukrzycę i do kogo się zwrócić?.
  • Jak radzić sobie z cukrzycą i jak ją kontrolować?.
  • Cukrzyca - znaj powikłania.
  • Ludzie z cukrzycą są tacy sami jak my- nie dyskryminuj.
  • Jak dbać o nasz organizm, aby funkcjonował prawidłowo?.
  • Czy wiesz wszystko o antybiotykach?.

 

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2014r. o godzinie 17.00 w siedzibie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie

ul. Targowa 8.

 

WSTĘP WOLNY!                                                                        ZAPRASZAMY

                                                                                                    ORGANIZATORZY


 

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizowanym w 2011r. projektem systemowym „Dać Szansę” Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie.

 

Projekt jest skierowany do następujących grup odbiorców:

Osoby spełniające łącznie trzy warunki

- korzystające z pomocy społecznej

- wiek aktywności zawodowej (15-64 lat)

- niezatrudnieni lub zatrudnieni

 

Zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ust z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm).

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy lub kontaktem telefonicznym pod numerem 48 610-32-84

 

Aneta Wilanowicz

Kierownik

MGOPS w Skaryszewie
INFORMACJA

 

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza UCZESTNIKÓW PROJEKTU na spotkanie podsumowujące udział w projekcie Pt.: „ Dać Szansę”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010 roku/ wtorek / o godzinie 11.00 w restauracji „ JUBILATKA” w Skaryszewie ul. Słowackiego 6.

Udział Pana/i w projekcie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                          Aneta Wilanowicz

                                                                                                             Kierownik MGOPS

                                                                                                  w Skaryszewie
BIEŻĄCE INFORMACJE O REALIZACJI PROJKETU” Dać Szansę”

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE

W ROKU 2010

 

W ramach projektu nadal trwają zajęcia w dwóch grupach. Pierwsza grupa składająca się z 13 osób pochodząca z rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo- wychowawczymi kontynuuje trening kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem. Trening ten ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności związanych z lepszą organizacją życia w rodzinie oraz niwelowanie trudności psychospołecznych. Każdy uczestnik projektu został objęty indywidualną opieką psychologiczną. W miesiącu październiku 2010r. grupa ta razem z dziećmi wyjechała na wycieczkę do Warszawy. W ramach wyjazdu zwiedzili Zamek Królewski, Ogród Zoologiczny, Taras Widokowy Pałacu Kultury. Na zakończenie grupa została zaproszona na film w technice 3D. Wyjazd ten miał na celu integrację grupy, poprawę relacji z dziećmi oraz pokazanie różnych możliwości spędzania czasu wolnego.

Grupa w miesiącu październiku odbyła 6 godzinne warsztaty autoprezentacji i wizażu. Celem warsztatów miała być poprawa zewnętrznego wizerunku i podniesienie samooceny.

                Druga pięcioosobowa grupa uczestników projektu zakończyła prowadzone przez doradcę zawodowego grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Nadal pozostają objęci indywidualną opieką psychologiczną.  Uczestnicy tej grupy uczestniczą w treningu asertywności, którego celem jest zbudowanie silnego poczucia samoświadomości i poczucia własnej wartości. Ponadto trening ma za zadanie rozwinąć u uczestników znajomość samego siebie, swojego potencjału. Od miesiąca października br. 5 osób rozpoczęło Kurs prawa jazdy kategorii B. Będą to dodatkowe kwalifikacje, które mogą być przydatne przy poszukiwaniu pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu w ramach indywidualnego wsparcia mogą do końca roku 2010 korzystać z Punktu Konsultacyjnego, którego celem jest indywidualne poradnictwo. Podczas zajęć grupowych wszyscy uczestnicy projektu otrzymują gorący posiłek.

 

                                                                                     Aneta Wilanowicz

                                                                                                                                    Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                  Pomocy Społecznej w Skaryszewie

                                                                                                                                           Koordynator Projektu
PUNKT KONSULTACYJNY

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

pn: "Dać Szansę"


w ramach działalności, którego można otrzymać:

1. Wsparcie i pomoc specjalistycznego poradnictwa

2. Interwencji kryzysowej

3. Informacje o prawach i uprawnieniach

 

Punkt Konsultacyjny czynny jest w okresie od maja 2010r. do grudnia 2010r. w każdy piątek w godzinach od 1600 do 2000

 

UCZSTNICY PROJEKTU, KTÓRZY CHCĄ SKORZYSTAĆ Z PORAD W RAMACH PUNKTU WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ DO PRACOWNIKA SOCJALNEGO


 


BIEŻĄCE INFORMACJE O REALIZACJI PROJKETU” Dać Szansę”
MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE W ROKU 2010

 

Po przeprowadzeniu rekrutacji uczestników do projektu rozpoczęły się zajęcia dwóch grupach. Pierwsza grupa składająca się z 13 osób pochodząca z rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo- wychowawczymi rozpoczęła trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia te prowadzi psycholog. Trening ten ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności związane z lepszą organizacją życia w rodzinie oraz niwelowanie trudności psychospołecznych. Ponadto każdy uczestnik projektu został objęty indywidualną opieką psychologiczną.

Ponieważ osoby z problemami opiekuńczo- wychowawczymi mają trudności w kontaktach ze swoimi dziećmi oraz w radzeniu sobie z rolą rodzicielską w miesiącu sierpniu br. 13 uczestniczek projektu wyjedzie na 3-dniowy turnus do Kazimierza Dolnego. W ramach turnusu odbędą się zajęcia pod kątem poprawy kompetencji rodzicielskich.

Druga pięcioosobowa grupa uczestników projektu od miesiąca maja 2010r. rozpoczęła prowadzone przez doradcę zawodowego warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Są to zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Ponadto uczestnicy objęci zostali indywidualną opieką psychologiczną. Spotkania z psychologiem maja na celu opracowanie indywidualnych planów rozwoju osobistego oraz pomoc w ich realizacji. Uczestnicy tej grupy uczestniczą w treningu asertywności, którego celem jest zbudowanie silnego poczucia samoświadomości i poczucia własnej wartości. Ponadto trening ma za zadanie rozwinąć u uczestników znajomość samego siebie, swojego potencjału. Na przełomie września br. skierujemy 5 osób na Kurs prawa jazdy kategorii B. Będą to dodatkowe kwalifikacje, które mogą być przydatne przy poszukiwaniu pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu w ramach indywidualnego wsparcia od miesiąca maja korzystają z Punktu Konsultacyjnego, którego celem jest indywidualne poradnictwo. Podczas zajęć grupowych wszyscy uczestnicy projektu otrzymują gorący posiłek.

W ramach projektu zostały zakupione notatniki i długopisy promocyjne, które zostaną rozdane uczestnikom projektu. Zaplanowane jest także utworzenie strony internetowej Ośrodka dla potrzeb realizowanych projektów.

Aneta Wilanowicz

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Koordynator Projektu